Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hieronder vind je onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing wanneer je gebruikmaakt van of een bestelling plaatst via onze website. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke info voor u als Koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden jou verder ook aan om deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je deze op een later moment nog eens kan nalezen.

 

Ondernemingsgegevens

Vanhalst, to give & enjoy
Ambachtenlaan 10
8560 Wevelgem

België

 

BTW nr: BE 0881.947.754
+32 (0)56 43 10 00

www.atelierpierre.be
hello@vanhalst.be

 

Bestellen

De Atelier Pierre online shop is 24 uur per dag geopend. De website kan tijdelijk niet beschikbaar zijn door onderhoud. Je moet 18 jaar oud zijn en een geldige creditcard hebben om te shoppen op onze website. Als je nog geen 18 jaar oud bent, kan je een volwassene de bestelling voor jou laten maken.

De AP webshop is enkel bedoeld voor particulieren. Gekochte producten kunnen dus niet doorverkocht worden voor zakelijke doeleinden.

 

ARTIKEL 1: Algemene bepalingen

ARTIKEL 2: Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 3: Prijzen

ARTIKEL 4: Aanbod

ARTIKEL 5: Online aankopen

ARTIKEL 6: Levering en uitvoering van de Overeenkomst

ARTIKEL 7: Eigendomsrecht

ARTIKEL 8: Herroepingsrecht

ARTIKEL 9: Garantie

ARTIKEL 10: Klantendienst

ARTIKEL 11: Privacy

ARTIKEL 12: Gebruik van cookies

 

ARTIKEL 1: Algemene bepalingen

Deze e-commerce website van Atelier Pierre, een BV met maatschappelijke zetel te Ambachtenlaan 10 - 8560, Wevelgem, ingeschreven in de Kruispuntbank der onderneming (KBO) onder het nummer: 0881.947.754 , biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

§  De Klant: De natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Atelier Pierre.  

§  Overeenkomst: Iedere afspraak of overeenkomst tussen Atelier Pierre en de Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken. 

§  Algemene Voorwaarden: de onderhevig Algemene Voorwaarden. 

§  Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen een bedenktijd van 14 dagen af te zien van de overeenkomst op afstand. 

 

ARTIKEL 2: Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden

§  Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Atelier Pierre zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.  

§  Als de Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding, voorwaarden of bepalingen opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Atelier Pierre slechts bindend, indien en zover deze door Atelier Pierre uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

 

§  Indien naast de Algemene Voorwaarden specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

 

ARTIKEL 3: Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief btw, TENZIJ op de website anders vermeld.

Voor een verzending met een totaalwaarde onder € 100,  wordt een standaardverzendingskost van € 8 aangerekend. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of het assortiment.

Aanduiden van de prijs en prijswijzigingen wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gedaan. Bij een kennelijke vergissing in de prijsweergave behouden wij steeds het recht om de bestelling eenzijdig te annuleren. We doen er alles aan om dergelijke menselijke en systeemfouten tot nul te herleiden.

 

ARTIKEL 4: Aanbod

Ondanks het feit dat de e-commerce website met grote zorgvuldigheid wordt samengesteld, kan het mogelijk zijn dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Atelier Pierre niet. Wij zijn, wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Atelier Pierre is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

 

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (via hello@vanhalst.be)

 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten alle tijde worden aangepast of ingetrokken door Atelier Pierre. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

ARTIKEL 5: Online aankopen

Het assortiment kan de Klant terugvinden op www.atelierpierre.be. De klant kan items selecteren en plaatsen in een niet-bindend virtueel winkelmandje. Nadat de klant zijn definitieve keuze heeft gemaakt, kan deze overgaan tot een effectieve bestelling. Alvorens definitief te betalen, kan de klant zijn bestelling nazien. De betaling gebeurt via een beveiligd online betaalsysteem met Bancontact, Mastercard of Visa

Na het plaatsen van jouw bestelling, ontvang je een bevestigingsmail met daarin de informatie van jouw bestelling.

Atelier Pierre kan een bestelling weigeren in geval van een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij deze klant betrokken is.

 

ARTIKEL 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Bij ontvangst & na betaling van de bestelling van de klant, worden goederen verstuurd binnen een redelijke periode. Doorgaans wordt deze leveringsperiode op 3 - 5 dagen gezet. Houd hierbij wel rekening dat het 1 - 3 werkdagen kan duren vooraleer jouw bestelling ons magazijn verlaat, aangezien deze enkel vertrekt, wanneer jouw betaling werd ontvangen. Retourneren van items wordt altijd bekostigd door de klant.

Artikelen besteld via deze webshop worden enkel geleverd in België.

De levering gebeurt door een Atelier Pierre gekozen transportfirma, namelijk GLS.

Voor alle bestellingen met een waarde lager dan € 100 zal een standaardverzendkost worden aangerekend van € 8.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een item of tekortkoming bij de levering, moeten door de klant gemeld worden aan Atelier Pierre via hello@vanhalst.be.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant van zodra hij (of een door hem aangewezen partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek heeft ontvangen. 

 

ARTIKEL 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel reeds over op de klant vanaf de levering of inbezitname van de goederen.

 

ARTIKEL 8: Herroepingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten geldt dit recht voor klanten die in hun hoedanigheid van consument items online aankopen bij Atelier Pierre.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen en op zijn bestelling terug te komen.

De herroepingstermijn eindigt na 14 kalenderdagen.

 

Hoe oefen je dit herroepingsrecht als consument uit?

De consument moet Atelier Pierre (Ambachtenlaan 10, 8560 - Wevelgem - +32 56 43 10 00 - hello@vanhalst.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. Schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hierbij gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier van herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

De klant moet de items, niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Atelier Pierre heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Atelier Pierre. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen worden rechtstreeks door de klant gefinancierd.

Mocht het teruggestuurde item op een of andere manier in waarde verminderd zijn, kan Atelier Pierre de klant aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen voor elke waardevermindering van de goederen, die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant, dat verdergaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Indien de klant beslist om de overeenkomst te herroepen, zal Atelier Pierre op dat moment de ontvangen betaling, exclusief standaard leveringskost en eventuele schadevergoeding, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen. Dit zal gebeuren met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant zijn oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anders heeft ingestemd. Hierbij zullen geen extra kosten in rekening worden gebracht.

Meer informatie over retourneren vind je terug onder “Verzenden en retourneren”.

 

ARTIKEL 9: Garantie

Dit artikel is enkel van toepassing op een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Atelier Pierre staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Atelier Pierre er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Als het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst voldoet, dan dient de Klant binnen een termijn van 2 jaar, vanaf het moment van inbezitname van het product, Atelier Pierre daarvan op de hoogte te brengen. Daarna zal onze klantendienst een eerste inschatting doen en onze beslissing wordt binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht meegedeeld. 

Als Atelier Pierre deze klacht gerechtvaardigd vindt, worden na overleg met de Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door de Klant betaalde prijs voor het product (excl. Transportkosten).

Deze garantie is NIET geldig bij / indien:

§  Opzettelijk toegebrachte schade; 

§  Onjuist gebruik of gebrek aan onderhoud; 

§  Veranderingen of herstellingen die door de consument zelf of een derde werden uitgevoerd zonder toestemming van Atelier Pierre; 

§  Natuurlijke en / of normale slijtage; 

 

§  Het niet (correct) volgen van de gebruiksaanwijzing;  

§ De ondeugdelijkheid is volledig of deels het gevolg van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen t.a.v. de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

ARTIKEL 10: Klantendienst

Onze klantendienst is beschikbaar via e-mail (hello@vanhalst.be) of telefonisch (+32 (0)56 43 10 00). Telefonische beschikbaarheid van onze klantendienst op volgende uren: 

Ma - Do: 9u -  12u & 13u - 17u

Vrij: 9u - 13u

 

ARTIKEL 11: Privacy

Wanneer je een bestelling plaatst op de website van Atelier Pierre sta je als Koper toe over te gaan tot verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

§  Om onze website te optimaliseren;

§  Om jou op de hoogte te houden van updates op onze platformen;

§  Om jou op de hoogte te houden van onze producten en diensten;

§  Voor marketingdoeleinden;

§  Om jou op een efficiënte manier toegang te verlenen tot onze website en diensten;

§  Voor de detectie van fraude en oneigenlijk gebruik.

Deze informatie wordt enkel intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. De Koper kan zich te allen tijde kosteloos verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden.

Heb je bijkomende vragen over ‘privacy’ topics, kan je altijd ons privacy beleid raadplegen of kan je ons contacteren via hello@vanhalst.be.

 

ARTIKEL 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van jouw computer worden geplaatst. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de server van een website in de browser van jouw computer of op jouw mobiel toestel geplaatst worden wanneer je een website raadpleegt. Deze cookies worden niet gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan enkel een machine identificeren.

Voor meer informatie over deze “cookies”, kan je altijd ons privacy beleid raadplegen of ons contacteren via hello@vanhalst.be.

 

BIJLAGE 1: Modelformulier voor herroeping 

Gelieve bijgevoegd formulier in te vullen en dit ons via mail (hello@vanhalst.be) terug te bezorgen.